Obchodné a reklamačné podmienky [posledná editácia 22.01.2015]

1. Vysvetlivky
– Predávajúci – AndArt je prevádzkovateľom obchodu mojehry.org
– Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim AndArt
– Tovar – predstavujú všetky produkty a služby ktoré nájdete v internetovom obchode mojehry.org
– Objednávka – v prípade objednania tovaru je vystavená kúpna zmluva (inak faktúra) na základe ktorej sa predaj ďalej uskutočňuje
– Adresa predajcu – Miroslav Pál, AndArt, Obrody 19, Košice 040 11
– (zavináč) – miesto znaku “@”, používa predávajúci v obchodných podmienkach slovo “(zavináč)” aby sa tak vyhol nežiaducej automatickej emailovej pošte

2. Objednávka
a, Objednávanie tovaru prebieha prostredníctvom online objednávkového formulára a následného potvrdenia objednávky prostredníctvom automaticky generovaného emailu po dokončení procesu. Odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje súhlas s obchodnými a nákupnými podmienkami internetového obchodu mojehry.org. Súčasťou každej objednávky a následnej kúpnej zmluvy sú Obchodné podmienky.

b, V prípade potreby alebo pre potreby internetového obchodu môže byť zákazník kontaktovaný telefonicky, aby sa tak overili údaje poskytnuté zákazníkom.

c, Po prijatí objednávky zákazník obdrží prostredníctvom mailu elektronickou formou Faktúru s detailom objednávky vo formáte PDF. Stane sa tak do troch pracovných dní od odoslania objednávky kupujúcim.

3. Storno objednávky
a, Každý zákazník má právo bez udania dôvodu zrušiť objednávku do času kedy bude tovar odoslaný kupujúcemu. Storno objednávky zákazník vykoná prostredníctvom kontaktného formulára alebo prostredníctvom emailu zaslaného na info(zavináč)mojehry.org.
Do emailu uvedie zákazník tieto informácie:
-Meno a priezvisko, názov alebo číslo (kód) stornovaného tovaru. (kód tovaru môže nájsť kupujúci v názve každého tovaru v internetovom obchode)
-Ak bol tovar alebo služby vyplatené dopredu prostredníctvom bankového účtu alebo službou paypal.com, bude vrátená celá časť už zaplatenej kúpnej ceny. Vrátenie zaplatenej kúpnej ceny prebehne v lehote troch pracovných dní priamo na bankový účet kupujúceho. Ak predávajúci nedisponuje informáciou o bankovom účte, kupujúci musí takúto informáciu predávajúcemu zaslať ak ho o to požiada, aby tak mohla byť kúpna cena vrátená.

b, Ak predávajúci zistí že objednávka obsahuje nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje alebo objednaný tovar nieje ďalej dodávateľom k dispozícii či veľkoobchodná cena sa výrazne zmenila, vyhradzuje si právo na zrušenie alebo zmenu objednávky. Predávajúci sa zaväzuje v takomto prípade informovať kupujúceho o zmene alebo zrušení objednávky a dohodnúť sa na ďalšom postupe. Ak napriek tomu dôjde k zrušeniu objednávky predávajúci neúčtuje žiadne poplatky kupujúcemu v tejto súvislosti. Ak bol tovar kupujúcim zaplatený vopred, kúpna cena alebo jej časť (v závislosti od množstva zrušeného tovaru) sa predávajúcemu vráti v lehote do troch pracovných dní od zrušenia objednávky, prevodom na bankový účet kupujúceho.

c, Pri stornovaní tovaru alebo jej časti z celej objednávky kupujúci stráca nárok na akékoľvek zľavy.

4. Zľava
a, Zľavu je možné získať aj prostredníctvom žľavového kódu ktorý kupujúci zadá pri vypĺňaní objednávkového formulára. Zľavový kód je zverejnený predávajúcim a to prostredníctvom internetového obchodu alebo prostredníctvom mailu na adresu kupujúceho, prípadne iným spôsobom podľa rozhodnutia predávajúceho. Každý zľavový kupón je platný vo vyhradenom čase, vyhradeným počtom použití na počet kupujúcich a pevnej percentuálnej zľavy s celkovej kúpnej ceny. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť zrušiť zľavový kód aj pred termínom jeho vyčerpania.

5. Odstúpenie kúpnej zmluvy
Podľa zákona má každý kto nekupuje tovar na ďalšie podnikateľské účeli alebo v jej rámci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť a to do 7 dní od prevzatia tovaru. Zo zákona vyplývajú tieto podmienky:
– odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcim oznámené písomne emailom na info(zavináč)mojehry.org alebo prostredníctvom formulára v internetovom obchode.
– kupujúci je povinný tovar zaslať späť na adresu kupujúceho, nie však formou dobierky
a, V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný doručiť tovar v originálnom obale a neporušenom stave bez žiadnych známok použitia, opotrebenia, poškodenia, len vtedy je možné vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu za tovar zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.
b, Ak kupujúci nesplní hore uvedené náležitosti v bode 5 a 5a, nemôže byť odstúpenie od kúpnej zmluvy platné a predávajúci nieje povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. V takomto prípade môže predávajúci žiadať náhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru späť kupujúcemu.

6. Dodacie podmienky
a, Tovar je dodaný v čo najkratšom možnom termíne, závisí od dostupnosti tovaru. Štandardne dodanie tovaru však trvá od 16 do 45 pracovných dní. Čas dodania tovaru nieje možné garantovať a predajca to ani negarantuje.
b, Každá zásielka obsahuje daňový doklad, ktorý slúži ako doklad o kúpe tovaru

7. Balné a Preprava Tovaru
a, Kupujúci má možnosť vybrať si ako za tovar zaplatí. Pri vyplnení formuláru má na záver možnosť vybrať platbu za tovar dobierkou, prostredníctvom služby PayPal alebo prevodom na účet predávajúceho.
b, Pred prevzatím zásielky si musí kupujúci zásielku skontrolovať. Pri podozrení alebo viditeľnom poškodení vonkajšieho obalu sa zásielku neodporúča prebrať. Je to možné ale je dôležité uviesť výhrady do prepravného listu. V prípade neúplnosti zásielky alebo jej poškodení je potrebné kontaktovať predajcu na tel. čísle: alebo mailom na: info(zavináč)mojehry.org.
c, Ak kúpna cena tovaru presahuje viac ako 70 euro, predajca požiada kupujúceho o zaplatení 50% zálohy z kúpnej ceny. Kupujúci zaplatí zálohu predávajúcemu bankovým prevodom na účet predávajúceho.
d, Kupujúci má na výber zaslať tovar na územie Slovenska a Česka. V každom prípade sa počíta poštovné individuálne pre Slovensko je to €2,00 za prvú položku a €0,70 za každú ďalšiu. Pre Česko je to €2,50 za prvú položku a €1,50 za každú ďalšiu položku.
e, Dodanie tovaru do iných krajín mimo Slovenska a Česka zatiaľ nieje možné.
f, V prípade neprevzatia zásielky zákazník bude upozornený písomne prostredníctvom emailu, že jeho meno bude zverejnené na čiernej listine. Zo zoznamu bude zákazník vymazaný po zaplatení zmluvnej pokuty 5 €.

8. Záruka a Reklamácia
a, Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou. Záručná doba je 24 mesiacov ak nieje pre stanovená záručná doba v niektorých prípadoch inak.
b, Ak kupujúci zisti závadu alebo poškodenie tovaru, je si povinný reklamáciu uplatniť ihneď priamo u predávajúceho, v opačnom prípade mu zaniká právo na bezplatné ostranenie závady predávajúcim.
c, Záruku si predávajúci môže uplatniť len vtedy ak tovar vykazuje vady ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, je ešte v časovo záručnej dobe a bol zakúpený u predávajúceho.
d, Pri uplatnení záruky počas záručnej doby musí kupujúci okrem samotného vadného tovaru predložiť doklad o zaplatení, ďalej ak bolo spolu s tovarom priložená dokumentácia, záručný list, dokumentáciu, návod a krátky popis závady.
e, Právo na záruku zaniká ak tovar bol:
-poškodený mechanicky kupujúcim,
-jeho nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom,
-ak neboli oznámené závady pri prevzatí tovaru,
-používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu tovaru,
-v prípade zanedbania starostlivosti o tovar,
-zaťažovaním tovaru nadmieru,
-porušením všeobecných zásad, technickými normami a bezpečnostnými predpismi
-iným porušením záručných podmienok.
Záruka sa tiež nevzťahuje na živelné pohromy a chyby nimi spôsobené. Nevzťahuje sa na opotrebenia spôsobené bežným nosením. Krátka živostnosť výrobku nieje vada a nedá sa ani reklamovať.
d, Ak zákazník posiela výrobok späť urobí tak na adresu predávajúceho: AndArt Denešová 19, 040 23 Košice
e, Po prijatí reklamácie predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru a to formou mailu alebo písomnou formou.
f, Spôsob akým sa reklamácia vybaví je predávajúci povinný určiť do 3 dní, od prijatia reklamovaného tovaru. Predávajúci potom reklamáciu vybaví ihneď alebo v odôvodnených prípadoch aj neskôr. Reklamácia však nesmie trvať viac ako 30 dní od uplatnenia reklamácie. Ak predávajúci nestihne vybaviť reklamáciu v lehote 30 dní, kupujúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo právo na výmenu tovaru za nový tovar.
g, Práva kupujúceho pri reklamácii:
-Ak sa dá chyba pri výrobku odstrániť, kupujúci má právo aby bola odstránená bezplatne, včas a riadne. Postup ako bude chyba odstránená rozhoduje predávajúci, ktorý je tiež povinný chybu bez odkladu odstrániť. Kupujúci môže žiadať výmenu chybného výrobku za výrobok bezchybný, to iba ak predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady spojené s cenou výrobku.
-Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo výmenu pri objavení chyby ktorá sa nedá odstrániť a ktorá bráni riadnemu užívaniu veci pre ktorý bola vyrobená.
-Reklamácia je vybavená vtedy ak sa ukončí reklamačné konanie poslaním opraveného výrobku, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

9. Ako postupovať pri reklamácii
a, O chybnom výrobku kupujúci informuje mailom predávajúceho na adrese info(zavináč)mojehry.org, kde uvedie názov výrobku, číslo faktúry a popis závady.
b, Obratom najneskôr do 24 hodín predávajúci zašle kupujúcemu informácie mailom o ďalšom postupe a adresou kde má reklamovaný tovar zaslať.
c, Predávajúci odošle spolu s chybným tovarom a popisom závady, kópiu faktúry alebo záručný list.

10. Záverečné ustanovenia
a, Kupujúci prehlasuje, že pred vyplnením a odoslaním objednávky sa s obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí. Uvedené potvrdí aj pri vyplnení objednávkového formulára.
b, V prípade nejasností, otázok nás môžete kontaktovať na tel. číslach, emailom alebo kontaktného formulára.